Во 2030-та година сакам користењето на органски отпад за мали биогасни централи да биде секојдневно и да бидат истражени начините за децентрализирано управување со енергетскиот систем.

Off
Некатегоризирано

Comments are closed.